ekologia karmat

RODO

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie formularza kontaktowego na stronie internetowej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KARMAT  z siedzibą w miejscowości Świlcza 147c, 36-072 Świlcza, kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu kontaktowania się zPanem/Panią przez Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronieinternetowej Administratora oraz poczty elektronicznej, na podstawie prawnieusprawiedliwionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresiekontaktowania się z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego na stronieinternetowej Administratora.
  3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 powyżej będą przechowywane przez okresniezbędny z punktu widzenia celu, w jakim nastąpił Pana/Pani kontakt z Administratorem.
  4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osoboweinnym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy wtakim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobomupoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą miećdostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotomprzetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innymodbiorcom danych np. kurierom, bankom, kancelariom prawnym.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowychPaństwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania orazprzenoszenia danych.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego wpkt 2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionychinteresów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogłobyć wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw doprzetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególnościustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jestdobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy,ale ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu z Administratorem.
  9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające nazautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu kontaktowania się zPanem/Panią przez Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronieinternetowej Administratora oraz poczty elektronicznej, na podstawie prawnieusprawiedliwionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresiekontaktowania się z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego na stronieinternetowej Administratora.
Z dużym zaangażowaniem prowadzimy też prace na terenie otaczającym firmę. Konserwujemy i pielęgnujemy istniejący starodrzew. Bardzo zależy nam na utrzymaniu szczególnego piękna krajobrazu wokół nas. Naszym celem jest nie tylko ochrona środowiska, ale także stała troska o tworzenie jego nowych wartości.